Vedtægter

Love/vedtægter vedtaget den. 2018-10-11

 

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Knudsker Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Bornholms regionskommune.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund DJ, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtæger.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0 Formål og opgaver

3.1. Foreningens formål er at drive jagt i de af Bornholms regionskommune tildelte arealer, samt værge om natur og vildtbestand.

4.0 Optagelse

4.1. Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person, som er boende i Bornholms regionskommune, men dog nægte optagelse, hvis rimelig grund foreligger.

4.2 Jægere der ikke er bosiddende på Bornholm, kan ansøge bestyrelsen om optagelse som medlem. Disse medlemmer skal efterfølgende godkendes ved årets generalforsamling. Dog max 5 personer.

5.0.  Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen kan ske med tre varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling.

5.5 Eksklusionen kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådan flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

5.6 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

5.7 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0.  Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0. Ordinær Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningensanliggender. 

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved offentliggørelse på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, mindst to ugers før generalforsamlingens afholdelse.

7.4  Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

8.0  Ekstra ordinær Generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette, med begrundelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst en uges varsel.

9.0. Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 10 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0.  Bestyrelse

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 3 år.

10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte formand og kasserer.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, eller når formand eller to af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

11.0.  Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0.  Formue/og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er 01.september til 31. august

13.0. Revision

13.1 Den 1 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0.  Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening

15.0.  Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses. Ved en forenings ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – kan foreningens formue, efter at alle forpligtigelser er opfyldt, overdrages til jagtlig og /eller naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

15.2 Såfremt der ikke fastsættes et formål i foreningens vedtægter forvaltes eventuelle formue af Jægerforbundet i indtil 5 år. Stiftes en ny forening under Jægerforbundet i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodes udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

16.0.  Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter er vedtaget på en generalforsamling den 11.10.2018 og træder i kraft, når de er godkendt af  DJ.

Godkendt af DJ’s hovedbestyrelse den:                     4/3 – 2019

Formand: Tim Lambrecht.

Kasserer: Jan Jensen

Bestyrelsesmedlem: Erling Marcher

Rønne den.  4/2 2019

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/