Love/vedtægter

Knudsker Jagtforening

Love/vedtægter vedtaget den. 2017.10.12

1.0 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Knudsker Jagtforening.
1.2 Foreningens hjemsted er Bornholms regionskommune.
2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund DJ, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
3.0 Formål og opgaver
3.1. Foreningens formål er at drive jagt i de af Bornholms regionskommune tildelte arealer, samt værge om natur og vildtbestand.
4.0 Optagelse
4.1. Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person, som er boende i Bornholms regionskommune, men dog nægte optagelse, hvis rimelig grund foreligger.

4.2 Jægere der ikke er bosiddende på Bornholm, kan ansøge bestyrelsen om optagelse som medlem. Disse medlemmer skal efterfølgende godkendes ved årets generalforsamling. Dog max 5 personer.
5.0. Ophør
5.1. Udmeldelse af foreningen kan ske med tre mdr. varsel til udgangen af december.
5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter § 36-41. Eksklusionen skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ’s bestyrelse.
5.4. Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue
6.0. Kontingent og hæftelse
6.1. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og iøvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
6.3. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser
7.0. Ordinær Generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel.
7.4 Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt
8.0 Ekstra ordinær Generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette, med begrundelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst en uges varsel
9.0. Afstemninger
9.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2. Hvert medlem har en stemme.
9.3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 10 medlemmer begærer skriftlig afstemning.
9.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
10.0. Bestyrelse
10.1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2. Bestyrelsen består af 3 medlemmer.
10.3. Valgperioden er 3 år.
10.4. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og kasserer.
10.5. Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær.
10.6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, eller når formand eller to af bestyrelsen begærer det.
10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.
10.9. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende
11.0. Tegningsret
11.1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
12.0. Formue/og regnskabsår
12.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2. Regnskabsåret er 01.september til 31. august
13.0. Revision
13.1. De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
13.2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor
14.0. Sammenslutning
14.1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening
15.0. Opløsning
15.1. Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2. Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den ny lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende
formål.
16.0. Ikrafttræden
16.1. Disse vedtægter er vedtaget på en generalforsamling den 12.10.2017 og træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

Godkendt af DJ’s hovedbestyrelse den 24/11-2017

 

Formand: Tim Lambrecht.

 

Kasserer: Jan Jensen

 

Bestyrelsesmedlem: Erling Marcher

 

Rønne den.  12/10-2017