Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling afholdt den 12. oktober 2017 i Hvide hus.

Efter at have afholdt jagt i Hasle lystskov, hvor 12 jægere, (heraf 3 gæster) deltog, blev der afhold generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

 

  1. Valg af dirigent. Erling blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt via mail udsendt af formanden den 22. sept. 2017.10.13
  2. Formandens beretning. En kort beretning, hvor det blev konstateret af der ikke findes dårlige jagtdage. Herudover en kort orientering om forenings afholdte 80 års jubilæum på Griffen hvor 18 festklædte mennesker havde en hyggelig aften.

Et forsøg på afholdelse af et flugtskydningsarrangement der desværre måtte aflyses pga. manglende tilslutning.

Vi glæder os over det gode fællesskab der er i samarbejdet mellem Knudsker og Klemensker jagtforeninger, men savner nogle flere Knudsker medlemmer på fællesjagterne konkluderede formanden, til slut og opfordrede til at møde frem til årets jagter. Godkendt med applaus.

  1. Kassereren fremlagde regnskab og redegjorde for blandt andet udgifterne omkring jubilæet og udgifterne omkring foreningens hjemmeside. Godkendt med applaus.
  2. Indkomne forslag. Der var indkommet forslag fra Morris om ændring af forenings vedtægter. Par. 3. jagtens formål er at holde jagt i Knudsker plantage. Da Knudsker Jagtforening ikke længere har jagtretten i Knudsker plantage rettes dette til afholdelse af jagt i de af regionskommunen tildelte arealer. Par. 4. Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person, som er boende i Knudsker, men dog nægte optagelse, hvis rimelig grund foreligger.

Beboelse i Knudsker ændres til bosiddende på Bornholm.

Gert Hansen oplyste at disse vedtægter allerede findes i foreningens protokol, men ikke er blevet verificerede i Jægerforbundet.

For at tiltrække/muliggøre nye medlemmer med bopæl udenfor Bornholm foreslås det at bestyrelsen efter ansøgning kan foreslå optagelse af max 5 personer som så skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsen gennemgår foreningens vedtægter og sender vedtagne ændringer til Jægerforbundet for godkendelse.

Indkommet forslag fra Jan der foreslår at regnskabsåret ændres til at løbe fra 01. september til 31. august. Vedtaget.

Tim foreslår at valg af revisor suppleanter ændres fra 2 til 1. Vedtaget.

  1. Valg af bestyrelse. Tim er på valg og genvælges med applaus.

Allan Kofoed ønsker at udtræde af bestyrelsen og Erling rykker op som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.

  1. Valg af ny bestyrelsessuppleant Thomas Anker. Valgt. Var ikke til stede, men indforstået med valget efter forudgående henvendelse.
  2. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Morris og Bendt genvalgt med applaus. Ny revisorsuppleant Leif Sproegel, Haslevej 18.
  3. Eventuelt Efter spørgsmål fra Gert Hansen vedrørende pris på jubilæum, oplyses en pris på kr. 15.000,-
  4. Tim oplyser at foreningen har valgt bager Jensen som ny leverandør af kage til jagterne, efter at ASA-bageren er ophørt. Jensen yder foreningen 10 % rabat.

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden.

 

Referent

 

Erling Marcher